ابعاد ترمو چوب

ابعاد چوب ترمو تا حد زیادی به نوع درخت آن بستگی دارد. مثلا درخت کاج از یک قطر خاص قطورتر نمیشود. بنابراین الوارهای آن نیز به یک سایز حداکثری محدود هستند. ترمووود چوب کاج با حداقل ضخامت 16 میل تا حداکثر42 میل تولید می شوندو هر پروفیل بنا به کاربرد خاص خود دارای ضخامت های مشخصی است.

طول چوب ترمو

ترمووود به صورت شاخه ای یا تایلی عرضه می گردند. شاخه های ترمووود طول های متفاوتی دارند ، طول چوب ترمو معمولا 3 متری ، 4 متری و یا 6 متری می باشد. تایل ها (موزاییک) چوب ترمو با ابعاد 30*30 و ضریب 30( 30*30،60*90 و ...)می باشند. 
 


 


 

عرض چوب ترمووود

ترمووود چوب کاج با حداقل عرض 92 میل تا حداکثر 180میل تولید می شوند. البته عرض ها مختلف برای تمام پروفیل ها در نظر گرفته نشده و هر پروفیل بنا به کاربرد خاص خود دارای عرض های مشخصی است.

عرض چوب ترمووود در پروفیل ها مختلف متفاوت است